Privacy Policy

ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H ατομική επιχείρηση της Κωνσταντίνας Σιδηροπούλου του Γεωργίου, που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αεροδρομίου αρ. 85, με Α.Φ.Μ. 067745700, η οποία στο παρόν θα καλείται για λόγους συντομίας ως “Studio 83” είναι πλήρως συμμορφωμένη ως προς τις απαιτήσεις που απορρέουν από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αντισυμβαλλομένων της. Ακολουθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα που έχει ο κάθε χρήστης των υπηρεσιών του Studio 83. Ο χρήστης της ιστοσελίδας www.studio83.gr και ο αντισυμβαλλόμενος αγοραστής του ηλεκτρονικού καταστήματος, που βρίσκεται εντός της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης, δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση των κάτωθι όρων, ότι συμφωνεί με αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι τους έχει κατανοήσει εξολοκλήρου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpo@studio83.gr

Το Studio 83 δεσμεύεται να απαντήσει στα αιτήματα το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός των χρονικών ορίων που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

 

1. Εύρος παροχής προσωπικών δεδομένων, σκοπός και χρονική διάρκεια τήρησής τους

Το Studio 83 αποθηκεύει τις πληροφορίες, τις οποίες παρέχετε, είτε κατά τη δημιουργία του προφίλ σας στην ιστοσελίδα του Studio 83 είτε κατά την συμπλήρωση των στοιχείων της αποστολής της παραγγελίας σας, χωρίς δημιουργία προφίλ, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην αγορά των εμπορευμάτων του. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό, τη διεύθυνση της κατοικίας σας ή της επαγγελματικής σας έδρας, τον Α.Φ.Μ. σας και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (εφόσον επιθυμείτε την έκδοση τιμολογίου), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τις διαστάσεις του σωματότυπού σας, όπως προκύπτει από τις παραγγελίες των μεγεθών των εμπορευμάτων. Ειδικά οι τελευταίες πληροφορίες απαιτούνται, προκειμένου το Studio 83 να μπορέσει να σας αποστείλει εμπορεύματα, τα οποία ταιριάζουν στο δικό σας σωματότυπο ή στον σωματότυπο του προσώπου, υπέρ του οποίου κάνετε τις αγορές, χωρίς ωστόσο να ζητείται από το Studio 83 διευκρίνιση εάν τα μεγέθη των εμπορευμάτων αφορούν εσάς προσωπικά ή τρίτο πρόσωπο.

Σε περίπτωση που επιλέξετε την παράδοση της παραγγελίας σας σε τρίτο πρόσωπο, δηλώνετε ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεσή του για την κοινοποίηση των προσωπικών του στοιχείων προς το Studio 83.

Τα προσωπικά σας δεδομένα και εν γένει όλες οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται για για το εύλογο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών από την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους που συνδεθήκατε στον λογαριασμό, που έχετε δημιουργήσει στο Studio 83 ή από την τελευταία παραγγελία σας. Το Studio 83 μπορεί να σας στέλνει ανά περιοδικά χρονικά διαστήματα ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω e-mail ή στα νούμερα των κινητών, που έχετε δηλώσει, προκειμένου να σας ενημερώνει σχετικά με νέα διαθέσιμα εμπορεύματα, υπηρεσίες ή τις εν γένει δραστηριότητές του. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μη λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, το Studio 83 διαγράφει αμέσως όλα τα προσωπικά σας δεδομένα.

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπάγεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Το Studio 83 δε θα ζητήσει ποτέ την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

 

2.Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Το Studio 83 δεν κοινοποιεί τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός από τις δημόσιες αρχές, εφόσον λάβει προς τούτο τέτοιο αίτημα.

 

3. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Το Studio 83 λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, προκειμένου να μην υπάρχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία συνίστανται τόσο σε φυσικά εμπόδια όσο και σε ηλεκτρονικά – τεχνικά. Ενδεικτικά, οι τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής:

– Επιθετική χρήση τείχους προστασίας και απομόνωση δικτύου στην υποδομή του.

– Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα συστήματα διακομιστών του Studio 83 από δημόσιο σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο.

– Παρακολουθείται οποιοδήποτε ελάττωμα ασφαλείας σε οποιαδήποτε «βιβλιοθήκη» χρησιμοποιεί το Studio 83 και διορθώνονται μόλις εκδοθεί μια ενημερωμένη έκδοση.

– Χρήση ελέγχου ταυτότητας με 2 παράγοντες σε όλους τους ευαίσθητους λογαριασμούς του Studio 83.

– Το Studio 83 θα ειδοποιήσει τους χρήστες για τυχόν παραβίαση δεδομένων τους το αργότερο εντός 24 ωρών, αφότου η παραβίαση γίνει αντιληπτή από το Studio 83.

 

4.Δικαιώματα χρηστών

Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, πέραν των όσων αναγράφονται ανωτέρω, είναι τα εξής: η πράσβαση, η διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“δίκαιωμα στη λήθη”) ή περιορισμός της επεξεργασίας που σας αφορούν ή αντίταξη στην επεξεργασία, καθώς και στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα γνωστοποίησής σας όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

 

5.Λοιπές πληροφορίες

Η νομιμότητα συλλογής και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων εδράζεται στην πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών του Studio 83. Σε διαφορετική περίπτωση, δε μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του και αγορά των εμπορευμάτων.

Μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε εγγράφως οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι όλες οι πληροφορίες που έχετε δώσει στο Studio 83 θα διαγραφούν το συντομότερο και ότι εφεξής δε θα έχετε δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών ή χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του Studio 83.

Η συλλογή και η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων γίνεται στην Ελλάδα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του Studio 83 έχει υποβοληθεί σε εκτίμηση επιπτώσεων (αντίκτυπου) της επεξεργασίας (Data protection impact assessment) και έχει προσλάβει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, με τον οποίον μπορείτε να επικοινωνείτε στη διεύθυνση dpo@studio83.gr.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου.

Σε περίπτωση που κρίνετε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας, παρά τις προσπάθειες που μπορεί να καταβάλει το Studio 83 για να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, τηλέφωνο 210 6475600, ηλεκτρονική διεύθυνση contact@dpa.gr

Για κάθε διαφορά, αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται αυτά της Θεσσαλονίκης.